Περιγραφή έργου

Ηλεκτρολογική εγκατάσταση μονάδας 84.207m καλωδίων και εγκατάσταση οργάνων και σωληνώσεις οργάνων 64.147m

Πληροφορίες έργου

electricity
Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ
Ανάδοχος: ΒΙΟ.ΤΕ.Κ. Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Επίβλεψη: ΑΣΠΡΟΦΟΣ A.E
Εκτέλεση: ΒΙΟ.ΤΕ.Κ. Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Έναρξη: Σεπτέμβριος 2006
Λήξη: Μάρτιος 2008
Προϋπολογισμός: 1.040.000 €

Φωτογραφίες έργου

x_681_510_90 w_681_510_90 v_437_583_90 u_681_510_90 t_681_510_90 s_681_510_90 r_681_510_90 q_681_510_90 prj103 o_437_583_90 n_681_510_90 m_437_583_90 l_681_510_90 k_681_510_90 j_681_510_90 i_681_510_90 h_681_557_90 g_439_583_90 f_681_508_90 e_681_510_90 d_681_510_90 c_681_510_90 a_681_510_90