Περιγραφή έργου

Κατασκευή των οικοδομικών εργασιών (εκσκαφές, κατασκευή βάσεων, πασσαλοεμπήξεις), προκατασκευή και ανέγερση των δικτύων σωληνώσεων, του εξοπλισμού (πύργου, δοχείων, εναλλακτών, αντλιών κλπ), των σιδηροκατασκευών, των ηλεκτρολογικών καλωδίων και οργάνων, καθώς και εργασίες αμμοβολών βαφών και μονώσεων, της νέας μονάδας και αποξήλωση της υπάρχουσας μονάδας U 2200 εντός των εγκαταστάσεων του Διυλιστηρίου (σωληνώσεων, εξοπλισμού, σιδηροκατασκευών, βάσεων, ηλεκτρολογικών καλωδίων, οργάνων ). Οι ηλεκτρολογικές εργασίες και οι εργασίες οργάνων αποτέλεσαν το 11% του έργου.

Πληροφορίες έργου

refine
Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ
Ανάδοχος: ΒΙΟ.ΤΕ.Κ. Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Επίβλεψη: ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε.
Εκτέλεση: ΒΙΟ.ΤΕ.Κ. Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Έναρξη: Νοέμβριος 2003
Λήξη: Οκτώβριος 2004
Προϋπολογισμός: 322.000 €

Η εταιρία μας εισέπραξε πρίμ επιτάχυνσης εργασιών 5% επί του τιμήματος διότι ολοκλήρωσε τις εργασίες της στη διάρκεια του shutdown 6 ημέρες νωρίτερα.

Φωτογραφίες έργου

6BFA93F3-00CE-2C3E-611714FEF058D5FA_435_287_90 6BFA93F0-F4C5-1237-8B8AA27D13ADCCD9_435_287_90 6BFA93EC-91F2-3DEC-AB98BD94AC8B8A0A_435_287_90 6BFA93E9-FBCD-75CE-B0D0C7A1C010DD35_435_326_90 6BFA93E6-FD82-410E-7A020E19FF5AC67D_435_326_90 6BFA93E3-E21A-3D24-666872D8F59AB2D9_435_326_90 6BFA93DF-F778-F414-1EA5D228C97EE8FB_435_326_90 6BFA93DB-0479-50AA-5F9084DF7A95ACCD_435_326_90 6BFA93D5-F99E-13A7-03883DB3B916DF5F_435_326_90