Περιγραφή έργου

Προκατασκευή και ανέγερση των δικτύων σωληνώσεων και στηριγμάτων, ανέγερση εξοπλισμού, ηλεκτρολογικές εργασίες και εργασίες οργάνων, σιδηροκατασκευές (σκάλες πρόσβασης και πατάρια) καθώς και δευτερεύουσες οικοδομικές εργασίες που απαιτούνται για τον εξοπλισμό και τις σωληνώσεις, εργασίες αμμοβολών, βαφών και μονώσεων

Πληροφορίες έργου

refine
Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΕΛΠΕ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ)
Ανάδοχος: ΒΙΟ.ΤΕ.Κ. Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Επίβλεψη: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε
Εκτέλεση: ΒΙΟ.ΤΕ.Κ. Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Έναρξη: Απρίλιος 2008
Λήξη: Δεκέμβριος 2008
Προϋπολογισμός: 785.000 €

Φωτογραφίες έργου