Περιγραφή έργου

Εγκατάσταση Ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και οργάνων, προμήθεια υλικών.

Πληροφορίες έργου

electricity
Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΕΛΠΕ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ)
Ανάδοχος: ΒΙΟ.ΤΕ.Κ. Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Επίβλεψη: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε
Εκτέλεση: ΒΙΟ.ΤΕ.Κ. Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Έναρξη: Απρίλιος 2008
Λήξη: Δεκέμβριος 2008
Προϋπολογισμός: 48.000 €

Φωτογραφίες έργου