Περιγραφή έργου

Προκατασκευή – ανέγερση σωληνώσεων, προκατασκευή – ανέγερση σιδηροκατασκευής, τοποθέτηση θερμοδεξαμενών, μονώσεις, αμμοβολή – βαφή σωληνώσεων και σιδηροκατασκευής. Προμήθεια και εγκατάσταση 4 γερανογεφυρών εντός του μηχανοστασίου

Πληροφορίες έργου

tanks
Φορέας: THERMIE SERRES SA
Ανάδοχος: ΒΙΟ.ΤΕ.Κ. Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Επίβλεψη: THERMIE SERRES SA
Εκτέλεση: ΒΙΟ.ΤΕ.Κ. Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Έναρξη: Ιούλιος 2009
Λήξη: Σεπτέμβριος 2009
Προϋπολογισμός: 276.000 €

Φωτογραφίες έργου