Περιγραφή έργου

Προκατασκευή σωλήνων low alloy, carbon και stainless steel και παροχή προσωπικού για τεχνική υποστήριξη

Πληροφορίες έργου

piping
Φορέας:
Ανάδοχος: ΜΕΤΚΑ Α.Ε.
Επίβλεψη: ΜΕΤΚΑ Α.Ε.
Εκτέλεση: ΒΙΟ.ΤΕ.Κ. Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Έναρξη: Σεπτέμβριος 2011
Λήξη: Σεπτέμβριος 2011
Προϋπολογισμός: 1.250.000 €

Φωτογραφίες έργου