Περιγραφή έργου

Μηχανολογική υποστήριξη κατα το γενικό σταμάτημα: Επισκευή Βανών, Αλλαγή φίλτρων στην GT, HP & IP Desuperheater injection units & Expansion Joints

Πληροφορίες έργου

refine
Φορέας: ELPEDISON S.A.
Ανάδοχος: ΒΙΟ.ΤΕ.Κ. Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Επίβλεψη: ELPEDISON S.A.
Εκτέλεση: ΒΙΟ.ΤΕ.Κ. Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Έναρξη: Απρίλιος 2010
Λήξη: Απρίλιος 2010
Προϋπολογισμός: 26.000 €

Φωτογραφίες έργου