Περιγραφή έργου

Προκατασκευή και ανέγερση των δικτύων σωληνώσεων.

Πληροφορίες έργου

chemicalindustries
Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ
Ανάδοχος: COPERION WAESHLE
Επίβλεψη: ΑΣΠΡΟΦΟΣ A.E
Εκτέλεση: ΒΙΟ.ΤΕ.Κ. Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Έναρξη: Νοέμβριος 2003
Λήξη: Φεβρουάριος 2004
Προϋπολογισμός: 67.000 €

Φωτογραφίες έργου