Περιγραφή έργου

Προκατασκευή και ανέγερση SS & CS σωληνώσεων, εργασίες αμμοβολών βαφών, ανέγερση εξοπλισμού, τοποθέτηση αντλιών

Πληροφορίες έργου

chemicalindustries
Φορέας: CHIMAR
Ανάδοχος: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ
Επίβλεψη: ΧΑΤΖΗΛΟΥΚΑΣ Α.Ε.
Εκτέλεση: ΒΙΟ.ΤΕ.Κ. Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Έναρξη: Σεπτέμβριος 1999
Λήξη: Φεβρουάριος 2000
Προϋπολογισμός: 176.000 €

Φωτογραφίες έργου