Περιγραφή έργου

Εργασίες αντικατάστασης και ενεργοποίησης ηλεκτρικών πινάκων ισχύος χαμηλής τάσης (MDB) στους υποσταθμούς Νο 2 και Νο 4 προς αντικατάσταση των παλαιών πινάκων, αποξήλωση συστήματος BUSBAR διασύνδεσης πινάκων MDB και εγκατάσταση πίνακα αντιστάθμισης αέργου ισχύος

Πληροφορίες έργου

electricity
Φορέας: ΤΙΤΑΝ A.E.
Ανάδοχος: ΒΙΟ.ΤΕ.Κ. Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Επίβλεψη: ΤΙΤΑΝ A.E.
Εκτέλεση: ΒΙΟ.ΤΕ.Κ. Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Έναρξη: Δεκέμβριος 2009
Λήξη: Ιανουάριος 2010
Προϋπολογισμός: 50.000 €

Φωτογραφίες έργου