Περιγραφή έργου

Προκατασκευή, ανέγερση και αντικατάσταση σωληνώσεων – σιδηροκατασκευών, ανέγερση εξοπλισμού, οικοδομικές εργασίες καθώς επίσης και εργασίες αμμοβολών, βαφών και μονώσεων

Πληροφορίες έργου

refine
Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ
Ανάδοχος: ΒΙΟ.ΤΕ.Κ. Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Επίβλεψη: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ
Εκτέλεση: ΒΙΟ.ΤΕ.Κ. Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Έναρξη: Σεπτέμβριος 2009
Λήξη: Φεβρουάριος 2010
Προϋπολογισμός: 1.400.000 €

Το 50% των εργασιών ολοκληρώθηκε κατά τη διάρκεια του shutdown διάρκειας 17 ημερών . Έγινε αντικατάσταση της transfer line του διυλιστηρίου από 6″ σε 10″ εντός  8 ημερών.

Φωτογραφίες έργου