Περιγραφή έργου

Μηχανολογικές εργασίες, κατασκευή των βανοστασίων των μετρητικών σταθμών

Πληροφορίες έργου

electricity
Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ
Ανάδοχος: ΒΙΟ.ΤΕ.Κ. Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Επίβλεψη: ΑΣΠΡΟΦΟΣ A.E
Εκτέλεση: ΒΙΟ.ΤΕ.Κ. Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Έναρξη: Σεπτέμβριος 2005
Λήξη: Ιανουάριος 2006
Προϋπολογισμός: 696.000 €

Φωτογραφίες έργου

d_327_437_90 c_582_437_90 b_582_437_90 a_583_437_90