Περιγραφή έργου

Εργασίες αποξήλωσης και αντικατάστασης παλαιών εναλλακτών και αντλιών, συντήρηση εναλλακτών, πύργων, αερόψυκτου εξοπλισμού, αντιδραστήρων, συμπιεστών και δοχείων

Πληροφορίες έργου

refine
Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ
Ανάδοχος: COPERION
Επίβλεψη: FOSTER WHEELER
Εκτέλεση: ΒΙΟ.ΤΕ.Κ. Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Έναρξη: Ιανουάριος 2011
Λήξη: Φεβρουάριος 2011
Προϋπολογισμός: 1.400.000 €

Φωτογραφίες έργου