Περιγραφή έργου

Εγκατάσταση Αντιπληγματικού δοχείου και σύνδεση αυτού στο υπάρχον σύστημα άντλησης υδάτων. Πάκτωση πασσάλων, στα 35m, για εγκατάσταση βάσης αντιπληγματικού δοχείου. Εργασίες σιδηροκατασκευών, ανέγερσης σωληνώσεων και εργασίες ηλεκτρολογικών οργάνων.

Πληροφορίες έργου

electricity
Φορέας: ELPEDISON S.A.
Ανάδοχος: ΒΙΟ.ΤΕ.Κ. Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Επίβλεψη: ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε.
Εκτέλεση: ΒΙΟ.ΤΕ.Κ. Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Έναρξη: Σεπτέμβριος 2008
Λήξη: Δεκέμβριος 2008
Προϋπολογισμός: 135.000 €

Φωτογραφίες έργου