Περιγραφή έργου

Εργασίες αποξήλωσης υπαρχουσών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού της μονάδας και Προκατασκευή και ανέγερση των δικτύων σωληνώσεων και στηριγμάτων, ανέγερση εξοπλισμού, ηλεκτρολογικές και εργασίες οργάνων, σιδηροκατασκευές (σκάλες πρόσβασης και πατάρια), αμμοβολές / βαφές καθώς και οικοδομικές εργασίες που απαιτούνται για την αναβάθμιση της μονάδας υδρογονοαποθείωσης

Πληροφορίες έργου

refine
Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.( ΕΛΠΕ – ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ)
Ανάδοχος: ΒΙΟ.ΤΕ.Κ. Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Επίβλεψη: ΑΣΠΡΟΦΟΣ A.E
Εκτέλεση: ΒΙΟ.ΤΕ.Κ. Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Έναρξη: Μάιος 2008
Λήξη: Νοέμβριος 2008
Προϋπολογισμός: 1.433.000 €

Φωτογραφίες έργου