Περιγραφή έργου

Εγκατάσταση Ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και οργάνων, προμήθεια υλικών.

Πληροφορίες έργου

electricity
Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ
Ανάδοχος: ΤΕΡΝΑ ΑΕ
Επίβλεψη: ΑΣΠΡΟΦΟΣ A.E
Εκτέλεση: ΒΙΟ.ΤΕ.Κ. Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Έναρξη: Μάιος 2008
Λήξη: Νοέμβριος 2008
Προϋπολογισμός: 135.000 €

Φωτογραφίες έργου