Έργο: New Blending Unit Erection Works

Αντικείμενο: Αποξήλωση της υπάρχουσας μονάδας Blending εντός των εγκαταστάσεων των ΕΛΠΕ Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα καθαιρέσεις θεμελίων, αποξήλωση σωληνώσεων – εξοπλισμού- σιδηροκατασκευών – ηλεκτρολογικών καλωδίων – οργάνων . Εκτέλεση οικοδομικών εργασιών (εκσκαφές, κατασκευή βάσεων, δάπεδα ), προκατασκευή και ανέγερση των δικτύων σωληνώσεων, τοποθέτηση εξοπλισμού (αερόψυκτων, εναλλακτών, αντλιών κλπ), προκατασκευή και ανέγερση σιδηροκατασκευής, ηλεκτρολογικές εργασίες, εργασίες οργάνων καθώς και εργασίες αμμοβολών, βαφών και μονώσεων.

 

Έργο: Flare Heading Erection Works

Αντικείμενο: Αποξήλωση του υπάρχοντος αγωγού header 20’’ γραμμής flare εντός των εγκαταστάσεων των ΕΛΠΕ Θεσσαλονίκης καθώς επίσης και των παρελκόμενων αντλιών και της σιδηροκαταστευής. Κατασκευή νέων βάσεων στηριγμάτων νέου αγωγού header 36” γραμμής flare, κατασκευή νέων στομίων υφιστάμενου δοχείου, κατασκευή νέων βάσεων δοχείου-αντλιών, προκατασκευή και ανέγερση του νέου αγωγού 36” καθώς και δικτύων σωληνώσεων, τοποθέτηση νέων και μετατροπή υπαρχόντων στηριγμάτων σωληνώσεων, τοποθέτηση νέου εξοπλισμού (δοχείων – αντλιών) , προκατασκευή – ανέγερση σιδηροκατασκευής , ηλεκτρολογικές εργασίες καθώς και εργασίες αμμοβολών, βαφών και μονώσεων.