Η ΒΙΟΤΕΚ ΑΤΕΒΕ δραστηριοποιείται συνήθως σε χώρους υψηλής επικινδυνότητας (Διυλιστήρια, Πετροχημικά, Εργοστάσια Παραγωγής Ρεύματος κλπ), πράγμα που την καθιστά ιδιαίτερα ευαίσθητη σε θέματα ασφάλειας εργασίας.

2474948_orig
Βασικό μέλημα και μόνιμος στόχος της Διοίκησης αποτελεί η επιτυχής εκτέλεση των έργων που αναλαμβάνει μέσα από ασφαλείς πρακτικές όπως αυτές προδιαγράφονται από την νομοθεσία και συνηγορούν στην ελαχιστοποίηση της πιθανότητας έκθεσης του Προσωπικού της εταιρίας σε κίνδυνο κατά την εργασία του.

Η Εταιρία στην μακρόχρονη πορεία της στο χώρο των κατασκευών έχει εκτελέσει επιτυχώς Πολύπλοκα και Υψηλής Επικινδυνότητας έργα έχοντας πάντοτε την Ασφάλεια στην Εργασία ως πρώτη προτεραιότητα με άριστα αποτελέσματα.

ISO 1801
Η ΒΙΟ.ΤΕ.Κ. Α.Τ.Ε.Β.Ε. εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας στην εργασία σύμφωνα με το πρότυπο OHSAS 18001:2007 παρέχοντας στο σύνολο των εργαζομένων της όλα τα Ατομικά Μέσα Προστασίας (κράνη, παπούτσια ασφαλείας, φόρμες, μάσκες κλπ) που είναι απαραίτητα για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών.

Πλέον των υποχρεωτικών από τον νόμο ασφαλίσεων του Προσωπικού καθώς και της ασφάλισης των έργων έναντι τρίτων η Εταιρία παρέχει στο Προσωπικό της πρόσθετη Ομαδική Ασφάλιση σε ιδιωτική ασφαλιστική εταιρία για την κάλυψη ατυχήματος εν ώρα εργασίας.

Στα πλαίσια της ασφαλούς εργασίας η Εταιρία ακολουθεί πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης των μηχανημάτων που διαθέτει (μηχανές Ηλ/σης, ηλ. Πίνακες, Καλώδια, κλπ), και διατηρεί πιστοποιημένα τα ανυψωτικά της μηχανήματα.

Επίσης η Εταιρία έχει προχωρήσει στην σύνταξη  “Eγχειριδίου Ασφάλειας & Υγιεινής της Εργασίας” όπου περιλαμβάνονται οι διαδικασίες που ακολουθούνται από την Εταιρία κατά την εκτέλεση των εργασιών. Ένα ακόμη βήμα προς την ασφαλή εργασία είναι και η “Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου” που έχει εκπονηθεί.

Τέλος η ΒΙΟ.ΤΕ.Κ. Α.Τ.Ε.Β.Ε. για την εποπτεία αλλά και την απρόσκοπτη και συνεχή λειτουργία των παραπάνω έχει στο δυναμικό της μόνιμο διορισμένο Τεχνικό Ασφαλείας όπως και Γιατρό Ασφαλείας.

Πολιτική για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία

Η Διοίκηση και το Προσωπικό της ΒΙΟΤΕΚ ATEBE δεσμεύονται να λειτουργούν στα πλαίσια, που οριοθετεί η εταιρική πολιτική για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, έχοντας πάντα σαν βασική και αδιαπραγμάτευτη επιδίωξη την συνεχή βελτίωση της επίδοσής στην υγεία και ασφάλεια στην εργασία.

pdf-icon Δείτε το σχετικό έγγραφο

Πιστοποιητικό Σ.Δ.Υ.Α.Ε.

Η εταιρία εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1801:2008/BS OHSAS 18001:2007

pdf-icon Δείτε το σχετικό έγγραφο

TUV_LOGO_ELOT1801