Σήμερα η ΒΙΟ.ΤΕ.Κ. Α.Τ.Ε.Β.Ε. δραστηριοποιείται σε όλο το φάσμα των ηλεκτρομηχανολογικών κατασκευών και αναλαμβάνει την εκτέλεση τεχνικών έργων στον Ελληνικό και τον διεθνή χώρο είτε σαν κύριος εργολάβος είτε στο πλαίσιο συνεργασίας με άλλες τεχνικές εταιρίες σε κλάδους.

istoriko-bg

Η εταιρία μας δραστηριοποιείτε σε κλάδους όπως:

 • Χημικές Βιομηχανίες
 • Διυλιστήρια
 • Εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
 • Αγωγούς μεταφοράς προϊόντων και φυσικού αερίου
 • Ανέγερση δεξαμενών & εργασίες επισκευών
 • Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις
 • Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες σε κτιριακές εγκαταστάσεις

Χαρακτηριστικό της εταιρίας είναι, το ευέλικτο και λειτουργικό σχήμα που ακολουθεί, διαθέτοντας :

 • Επιστημονικό και τεχνικό δυναμικό, ικανό, έμπειρο και άριστα καταρτισμένο.
 • Γραφείο και λογιστήριο, πλήρως εξοπλισμένα με Η/Υ τελευταίας γενιάς και οργανωμένα για τη σωστή και γρήγορη αξιολόγηση των δεδομένων, την διεκπεραίωση εργασιών και τη λήψη αποφάσεων.
 • Τεχνικό γραφείο, μηχανουργείο και μηχανολογικό εξοπλισμό που περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μηχανήματα, συσκευές και εργαλεία για τις εργασίες που αναλαμβάνει να εκτελέσει. Ο εξοπλισμός στο σύνολο του είναι έτσι διαμορφωμένος ώστε να μετακινείται εύκολα για να καλύπτει τις εκάστοτε ανάγκες των εργοταξίων.

Αναλαμβάνοντας την εκτέλεση ενός τεχνικού έργου, η εταιρία είναι σε θέση να αναπτύσσει τις παρακάτω δραστηριότητες ή όσες από αυτές απαιτούνται (αυτόνομα ή σε συνεργασία με άλλες τεχνικές εταιρίες):

 • Σχεδιασμός και μελέτη εφαρμογής
 • Προετοιμασία του εργοταξιακού χώρου (Εγκατάσταση & Αποκατάσταση)
 • Εκσκαφές και επιχώσεις για τοποθέτηση υπόγειων δικτύων
 • Οικοδομικές εργασίες
 • Αμμοβολές – βαφές
 • Συναρμολόγηση και εγκατάσταση εξοπλισμού
 • Προκατασκευή και ανέγερση σιδηροκατασκευών
 • Προκατασκευή και ανέγερση σωληνώσεων
 • Προκατασκευή και ανέγερση δεξαμενών
 • Aνέγερση δοχείων πιέσεως
 • Μονώσεις
 • Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις
 • Εγκαταστάσεις οργάνων
 • Διαδικασίες pre-commissioning , commissioning και start-up

Η εταιρία, στο σύνολο των δραστηριοτήτων της ακολουθεί το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008, το Σύστημα Ασφάλειας και Υγιεινής στην Εργασία σύμφωνα με το πρότυπο OHSAS 18001:2007 και το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 14001:2004 έχοντας πάντα ως στόχο την ποιότητα της κατασκευής και την υψηλή παροχή υπηρεσιών με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια.Για τη διασφάλιση ποιότητας υψηλών προδιαγραφών για τις κατασκευές της, η εταιρεία έχει στη διάθεσή της:

 • NDTs – μη καταστρεπτικές μεθόδους δοκιμών με μαγνητική διαπερατότητα, διεισδυτικά υγρά
 • Προσωπικό Επιθεώρησης πιστοποιημένο σύμφωνα με τα πρότυπα EN 473/ISO 9712 – PCN LEVEL ΙΙ και SNT – TC 1A LEVEL II.
 • Συγκολλητές πιστοποιημένους σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 287-1, ASME IX και API 1104.

Ένας σημαντικός παράγοντας για την ομαλή διεξαγωγή των δοκιμών και τη διασφάλιση της ποιότητας είναι η συνεχής συνεργασία μεταξύ της εταιρείας και διεθνών διαπιστευμένων, εξουσιοδοτημένων οργανισμών επιθεώρησης (TUV HELLAS, MOODY TOOTRUP, LLOYD’S) για την εκτέλεση των δοκιμών και την έκδοση των απαιτούμενων πιστοποιητικών.